Ekonomi: Svenska staten har ett underskott på 17 miljarder trots att skatteintäkterna ökat med över 100 miljarder
Trots att Svenska staten minskade sitt underskott med 50 miljarder jämfört med 2014 genom att öka skatteintäkter med hela 101 miljarder kronor, varav en stor del är ökat skattetryck, saknas 17 miljarder för 2015
Ekonomi: Svenska staten har ett underskott på 17 miljarder trots att skatteintäkterna ökat med över 100 miljarder
Publicerades 2016-04-01 © Robin Carlsson

 Resultaträkning

Statens resultaträkning för 2015 visar ett underskott på 17 miljarder kronor, vilket är 50 miljarder kronor bättre än för 2014. Men samtidigt ökade skatteintäkterna med 101 miljarder kronor. Inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, skatt på företagsvinster och mervärdesskatt har alla ökat väsentligt.

Den konsoliderade statsskulden var vid årets slut 1 352 miljarder kronor och har ökat med 5,7 miljarder kronor under året. Lån i utländsk valuta har minskat med 11,5 miljarder men lån i svensk valuta har ökat med 17,2 miljarder kronor.

Statens nettoförmögenhet, som är negativ, försämrades med 11 miljarder kronor till -429 miljarder kronor.

Skatt på energi och miljö ökade med 3,3 miljarder kronor. Det beror på högre skatt på bensin och diesel. Dieselförsäljningen ökade något under 2015. Bensinförsäljningen minskade med 3,4 procent. Skatt på vägtrafik ökade med 1,9 miljarder kronor. Fordonsskatten höjdes 2015 samtidigt som antalet nyregistrerade bilar blev fler.

Kostnader för statens kärnverksamhet var 21%, finansiella kostnader låg på 2% och transfereringar låg på 77%.

 

Transferering = Omfördelningstransaktion som oftast kännetecknas av att ingen direkt motprestation erhålls. Transfereringar i staten utgörs främst av utbetalningar av bidrag och försäkringsersättningar, oftast via statens budget.

Stat 

Transfereringar

Sjukersättning betalades ut till 307 450 personer i december 2015. Det är en minskning med 4,0 procent jämfört med december 2014. Minskningen fortsätter eftersom antalet nytillkomna är lågt samtidigt som stora grupper övergår till ålderspension.

I slutet på december 2015 var 381 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, en minskning med 1,0 procent jämfört med december 2014.

 

Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av flyktingsituationen

Kommuner och landsting fick 9,8 miljarder kronor i tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. Stödet betalades ut i december 2015 men avser även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Kommunersättning för flyktingmottagande ökade också

Migrationsverkets bidrag till kommuner för integration och migration ökade med 6,0 miljarder kronor. Det totala antalet asylsökande blev 162 877 under 2015. Under 2014 ansökte totalt 81 301 om asyl. Flest sökande kommer från Syrien och därefter Afghanistan.

Ersättningar och bostadskostnader ökade med 2,6 miljarder kronor. Det totala antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen uppgick under 2015 till 51 197. Under 2014 var antalet kommunmottagna 46 504. Under 2015 har totalt 109 235 uppehållstillstånd beviljats. Under 2014 beviljades 110 610 uppehållstillstånd.

Ersättningar till kommuner vid flyktingmottagande ökade med 3,4 miljarder kronor. Därav ökade ersättningen för ensamkommande ”barn” med 1,0 miljarder kronor. Det kom 35 369 ensamkommande ”barn” till Sverige för att söka asyl 2015. Antalet kommunmottagna under 2015 var 3 794. Antalet ensamkommande ”barn” 2014 var 7 049 varav 3 396 blev kommunmottagna. Det är främst asylsökande ”barn” från Afghanistan som ökat. De utgjorde 66 procent av totalt antal ensamkommande asylsökande ”barn” under 2015 mot 22 procent föregående år.

 

Förutbetald EU-avgift

Kammarkollegiet har enligt regeringens beslut betalat 6,7 miljarder kronor av 2016 års EU-avgift till EU-kommissionens konto i slutet av 2015.

Av någon outgrundlig anledning betalar vi för Storbritanniens ”budgetreduktion” 506 000 000 kr. Året 2014 betalade vi 463 000 000 kr för samma sak.

 

Försvarsmaktens driftkostnader var 2015 – 14 871 000 000 kr. 2014 var de 14 687 000 000 kr.

Försvarets materielverks driftkostnader var 2015 – 11 124 000 000 kr. 2014 var de 11 345 000 000 kr.

 

Not 22 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Av årets totala investeringar på 4 846 miljoner kronor står Polismyndigheten för 721 miljoner kronor. Det förklaras främst av de helikoptrar som har anskaffats. Lunds universitet har investerat 427 miljoner kronor. Uppsala universitet har investerat 239 miljoner kronor vilket främst avser inredning och utrustning.

Noteras kan att Försvarsmaktens nyinvesteringar inom området Maskiner, inventarier, installationer minskade med 124 miljoner 2015 från 1 283 000 000 kr jämfört med 1 407 000 000 kr 2014.

 

Not 24 Beredskapstillgångar

Nyanskaffning av militära beredskapsinventarier uppgår till 8,7 miljarder kronor och av- och nedskrivningar uppgår till 7,8 miljarder kronor under 2015. Anskaffningen innefattar bl.a. bandvagnar, terrängbilar, JAS 39 C/D och mörkerstridsutrustning. Under året genomförde Försvarsmakten utrangeringar för 2,9 miljarder kronor. Utrangeringarna avsåg främst JAS 39 A/B. Beredskapslagrets värde ökade med 4,1 miljarder kronor under året. Ökningen beror på att reservdelar och utbytesenheter för utrangerade JAS 39 A/B invärderats som beredskapsvarulager till ett bokfört värde om 3,6 miljarder kronor.

 

Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter, se matchningsprincipen. För att förstå syftet med avskrivningar är det viktigt att kunna skilja på kostnader och utgifter – en utgift ska inte förväxlas med en kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen men det gör däremot kostnaderna.

Nedskrivning innebär att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Är nedskrivningen ej längre relevant så bör värdet återföras, dock ej högre än ursprungsvärdet. Nedskrivning används till exempel när man har en fordring på företag i konkurs, eller efter brand och olyckor. Nedskrivning är en avskrivning av engångskaraktär.

 

Roger M. Klang

Källa: http://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/statens-resultatrakning-balansrakning-och-finansieringsanalys-m.m/


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler