Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Publicerades 2017-11-27

 Jämställdhet är något som diskuteras väldigt mycket i Sverige, kanske mer än i något annat land. Ibland känns det som etablissemanget anser att jämställdhet är själva måttet på ett samhälles moraliska status. Problemet är att inget vettigt kriterium formuleras för när något ska räknas som jämställt, vilket gör att så fort det finns en olikhet mellan könen på gruppnivå så uppfattas det som ett tecken på ojämställdhet.

En definition av jämställdhet som ofta framförs är att båda könen ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter. Problemet är att kriteriet för detta enligt ”feministiska” politiker, journalister och proffstyckare verkar vara en lika könsfördelning (av vad det än är som diskuteras) på gruppnivå.

Men detta är ju helt befängt. Likhet på gruppnivå kan aldrig vara ett kriterium för att jämställdhet uppnåtts. Villkoret att samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter ska gälla för båda könen kan ju vara 100 uppfyllt även om det på gruppnivå finns skillnader mellan könen – män och kvinnor kanske i genomsnitt faktiskt gör olika prioriteringar?

Likaledes kan varje rättighet och möjlighet ha kränkts hos precis varenda man och varenda kvinna samtidigt som fördelningen på gruppnivå är helt lika. Men är då jämställdhet uppnådd? Lika spelregler mellan könen ska vara självklart, men varför ska det finnas något krav på lika utfall? Ska staten lägga sig i vad medborgarnas fria val därför att det inte passar statens uppfattning om det måste ha en viss statistisk fördelning på gruppnivå?

Det som istället händer är att staten kränker människors rätt att själva bestämma över sina privatliv. Staten använder olika ekonomiska styrmedel för att det ska vara en 50%ig fördelning av t.ex. barnvården och inbillar sig att så länge denna statistiska fördelning är uppnått så har man jämställdet. I själva verket har man kränkt och inskränkt människors grundläggande rättigheter. En lika fördelning av påtvingade ofrivilliga val är varken rättvisa eller jämställdhet.

Ett annat problem är den selektiva fokuseringen på bara ett kön – jämställdhet tycks bara handla om kvinnofrågor. Men verklig jämställdhetspolitik bör handla om både kvinno- och mansfrågor. Visst är det viktigt att belysa orättvisor för kvinnor, men det är lika viktigt att belysa orättvisor för män. Så länge jämställdhetspolitik bara belyser orättvisor för det ena könet kommer denna politik att sakna trovärdighet.

Det blir inte mindre orättvist av att man öka gruppen av individer som har blivit orättvist behandlade p.g.a. sitt kön. Dvs det blir inte mera rättvist av att män diskrimineras på grund av sitt kön bara för att det är fler kvinnor som diskrimineras p.g.a. sitt kön. Sedan är det tveksamt om det är fler kvinnor som diskrimineras, ofta blir bilden sådan därför att media selektivt väljer ut vissa områden.

Jag ska här ta några exempel på områden som nästan helt försummas av medieetablissemanget och den politiska nomenklaturan. Naturligtvis handlar det om en överrepresentation på gruppnivå. Det gäller förstås inte alla män men visar på hur män som grupp på många punkter inte alls har samma rättigheter och möjligheter som kvinnor som grupp.

Män har de farligaste jobben i samhället, och därför är mer än 90 procent av alla som dör på jobbet män [1]. Ser vi historiskt så har det varit mäns roll att försvara landet och offra sig i krig och är så i de flesta länder. En av de mest utsatta grupperna i samhället är de hemlösa - 75 procent av Sveriges hemlösa är män [2].

Det är mer än dubbelt så många män som kvinnor som begår självmord [3]. Bland män mellan 15 och 44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken [3]. Här kan också nämnas att män lever drygt fyra år kortare än kvinnor [4]. Forskning från Tyskland av Marc Luy visar att den biologiska faktorn bara kan förklara 1-2 år, medan resten orsakas av skillnader mellan manliga och kvinnliga könsroller.

Vidare är det nästan dubbelt så många kvinnor som män som tar ut en examen från universitet och högskolor [5]. Läsåret 2006/7 var det 25 884 kvinnor som tog examen, att jämföra med 13 550 män som tog examen. I skolan presterar flickor bättre än pojkar [6], och även när pojkar presterar lika bra på de nationella proven, så får de sämre betyg av läraren [6, 7, 26].

Att växa upp med en närvarande pappa minskar risken för kriminalitet och psykisk sjukdom, medan det ökar chansen till längre utbildning och framgång i skolan [10]. Trots det bor mer än hälften av alla barn enbart med mamman efter att föräldrarna separerat [8]. Studier visar att delat växelvis boende är bäst för skilsmässobarn [11], men mindre än en tredjedel av barnen har växelvis boende efter en skilsmässa [8].

Varje år läggs det 30 miljarder kronor mer på kvinnors sjukskrivningar än på männens sjukskrivningar [4]. En pilotstudie från Kolmårdens VC visade att kvinnor har långt mycket lättare än män att få sjukskrivning vid depression samt kronisk smärta.

Män drabbas som grupp mest av dödligt våld [25]. Män är även den grupp som drabbas mest av våld utanför hemmet [24]. Lika stor andel män som kvinnor blir slagna av sin partner varje år [12, 13, 14]. Kvinnor blir skadade 2-3 ggr så ofta, p g a mäns större styrka, och blir oftare utsatta för upprepad misshandel.

Viljan att börja använda våld är emellertid likadan hos bägge könen. Män som utsätts för våld av sin partner är till stora delar osynliga i samhället, medan hundratals miljoner kronor satsas av regeringen varje mandatperiod för att hjälpa våldsutsatta kvinnor [15].

Det finns en utbredd uppfattning om att män får mer lön för samma jobb än kvinnor. Men när Jämo granskade 700 000 löntagare, så var det bara en dryg procentenhet av kvinnorna som hade för låg lön [19].

I en annan rapport från Landstingsförbundet konstaterades att: “Tas hänsyn till olikheter i yrkesstruktur är kvinnornas medellön 99 procent av männens medellön” [20]. Vi har fått lära oss att det är kvinnor som dubbelarbetar, men enligt SCB:s tidsanvändningsundersökning jobbar män och kvinnor i genomsnitt lika många timmar per vecka, när förvärvsarbete och hemarbete summeras [21].

Förslaget om att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser skulle innebära att vissa män får stå till sidan trots att de är mer meriterade och kvalificerade. Detta är själva definitionen på diskriminering, och strider mot principen mot att samma regler ska gälla för alla.

Det finns en speciell förordning om att vissa typer av kvinnlig organisering ska stödjas med statsbidrag [22], men det finns ingen motsvarande förordning för mäns organisering.

Män är den enda gruppen i Sverige som diskrimineras av lagen. En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift. Kvinnor, men inte män, har rätt till statsbidrag när de organiserar sig (se ovan).

I Socialtjänstlagen (5 kap. 11 §) står det: “Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” Misshandlade män ska tydligen inte få samma hjälp och stöd från samhället.

Det finns som bekant något som heter grov kvinnofridskränkning, men inget i lagtexten som heter grov manfridskränkning. Kroppsvisitation av kvinna får utföras och bevittnas endast av annan kvinna, medan bägge könen får kroppsvisitera en man. Värnplikten är nu borttagen men ända in på 2010-talet hade vi en lagstiftning som tvingade män att ge ett år av sitt (kortare) liv till staten.

Även på det finansiella området finns orättvisor. Pengar omfördelas till fördel för det kvinnliga könet. En man bidrar i genomsnitt 2 miljoner kronor mer till statskassan än vad en kvinna gör under sin livstid [23]. Detta beror på en kombination av att en man betalar mer skatt, och att en man erhåller mindre i transfereringar. Kvinnors ”obetalda arbete” är alltså inte helt obetalt.

Den största orättvisan gäller kanske ändå just vårdnadstvister. Män har oerhört svårt efter en separation. Mer än 90 procent av all enskild vårdnad tillfaller modern [8]. Av de fall som går till domstol bedöms dubbelt så många män som kvinnor vara olämpliga som föräldrar [9]. Är det rimligt att tro att män är såpass mycket sämre på att vara föräldrar?

Ett enskild fall som exempel

Här ska jag komma in på ett fall som Morgonbladet granskat och som närmast liknar en rättsskandal. Det gäller ett fall där en man som gifter sig med en kvinna från Kina.

De får en gemensam dotter, men senare visar det sig att den kinesiska kvinnan bara ingått äktenskapet för att lura till sig pengar och som dessutom visar upp psykopatiska drag. Trots att alla bevis pekar på att kvinnan är en allvarlig fara för dottern och att hennes försöka att få gemensam vårdnad är ett uttryck för hämnd när hennes försök att lura till sig pengar misslyckats, så går rätten på hennes linje. Nedanför kommer ett liten urval om fakta i målet:

   

  • Mannen misshandlas 2014 av frun och hon arresteras av svensk polis.

  • Frun kidnappar dottern och åker till i Kina. När dottern som bara är en liten bebis till sist hittas, har hon    grovt vanvårdas och har tappat hela 25% av sin vikt.

  •    Fruns motiv till kidnappning och hela historien visar att hon vill utöva utpressning mot maken för ekonomisk vinnings skull.

  • Flera läkare intygar att mötet mellan barnet och mamman inte är förenligt med barnets bästa men  Tingsrätten ignorerar detta.

  • Psykologerna som utvärderat barnet är mycket kritiska till Tingsrätten och påstår att det är en rättsskandal.

  • Socialen Umgåsen vägrar hjälpa pappan.

  • Det blir tydligt att frun har planerat att även framgent försöka kidnappa dottern.En fråga läsaren kan ställa sig: Varför får inte pappan fulla vårdnaden?  Modern fick helt orimliga besöksrättigheter vilket ökar risken att barnet blir kidnappat igen. Modern är ju i själva verket ett hot mot barnets liv och hälsa. Föreställ dig en situation där det var fadern som begått dessa handlingar, han skulle säkerligen sitta inlåst i ett fängelse, och alla rättsinstanser skulle gett modern full vårdnadsrätt. Men som i många andra vårdnadstvister så tillämpar samhället en dubbel standard, en för kvinnor och en annan för män.

Detta betyder inte att det verkligen finns orättvisor som drabbar just kvinnor, poängen är att medias bild är bara en halv bild av läget. Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet.

André Juthe

 

Referenser

1. Rapport från Arbetsmiljöverket: Dödsolyckor efter kön, arbetstagare, 1955-2007
2. Hemlöshet i Sverige 2005, rapport från Socialstyrelsen
3. NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa): Statistik över självmord 1980-2004 och självmordsförsök 1987-2004 i Sverige och Stockholms Län
4. Socialstyrelsen: Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården.
5. Kvinnor och män i högskolan. Rapport 2008:20 R. Högskoleverket.
6. Pojkar och flickors betyg. En statistisk undersökning av Maria Nycander, lärarprogrammet, Uppsala Universitet (2006).
7. Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat - spelar elevens kön och etniska bakgrund roll? Erica Lindahl, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, Rapport 2007:22.
8. SCB Temarapport 2009:2. Barn i dag - en beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt.
9. Glimtar av barn från vårdnads, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002. Socialstyrelsen.
10. Taking Sex Differences Seriously. Steven E. Rhoads. (2004).
11. Lars Tornstam: Separationsbarns boende.
12. Våld i parforhold - ulike perspektiver (Norge). Thomas Haaland, S-E Clausen, Berit Schei (2005).
13. British Home Office Research Study 191. Catriona Mirrlees-Black (1996/99).
14. National Family Violence Study (USA). Murray A Straus, Richard Gelles, Suzanne K Steinmetz (1976 och 1986).
15. Regeringens skrivelse 2007/08:39. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samtvåld i samkönade relationer.
16. Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
17. Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.
18. The prepuce: Specialized mucosa of the penis and its loss to circumcision. J.R. Taylor, A.P. Lockwood and A.J. Taylor. British Journal of Urology, Volume 77, Pages 291-295. February 1996.
19. Jämo - Miljongranskningen, etapp 2.
20. Lönar det sig? - en tillbakablick. Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994-2002. Rapport från Landstingsförbundet, juli 2003.
21. SCB. Levnadsförhållanden, Rapport nr 99. Tid för vardagsliv.
22. Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.
23. SCB. Välfärd nr 3, 2005. “Nästan hälften av skatten är årlig rundgång”.
24. Brå. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: Misshandel.
25. Brå. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: Dödligt våld.

26. http://lararnastidning.se/pojkar-missgynnas-i-betygsattningen/

För den som vill läsa mer i ämnet rekommenderats bloggen http://www.pellebilling.se/ där de flesta av dessa källor hittades. Den diskuterar jämställdhet på ett mycket mera nyanserat sätt än den politiskt korrekta åsiktskorridoren som dominerar i mainstream media. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                           
Annons:


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.

Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet


Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.

Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?


Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.
Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.
Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister


Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem

Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.


Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.

Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.


Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.

Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.


Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.