Ledare: Argumentet för att abort bör vara olagligt
Morgonbladets ledarskribent André Juthe ger det viktigaste argumentet för varför abort bör vara olagligt.
Ledare: Argumentet för att abort bör vara olagligt
Publicerades 2015-09-01 © Pixabay

Inledning

Att det ska vara olagligt att avsiktligt döda oskyldiga människor är en uppfattning som många säger sig tro på. Inget land som gör anspråk på att vara civiliserat, har samtidigt en lagstiftning som sanktionerar att dess innevånare efter eget godtycke tillåts döda varandra. De flesta accepterar att alla människor har ett människovärde som är lika stort oberoende av om det exempelvis handlar om en vuxen eller ett barn, en vit europé eller svart afrikan.

Etniskt ursprung, ålder eller vilket utvecklingsstadium en människa befinner sig i är alltså inte relevant för någons människovärde och är därför inte heller relevant för deras respektive rätt till liv.

Men hur går dessa övertygelser ihop med att vi aborterar nästan 40 000 ofödda människor varje år? Dessa övertygelser tycks ju oförenliga med en abortliberal lagstiftning som faktiskt innebär att vi tillåts döda oskyldiga människor efter eget godtycke. 1

Argumentet

Argumentationen för att abort bör vara olagligt är att foster är människor, och det bör vara olagligt att avsiktligt döda oskyldiga människor. Precis som det vore absurt att hävda att 'barn' och 'tonåring' syftar på ”icke-människor” och inte på människor i olika utvecklingsstadier, så syftar inte heller 'foster' eller 'embryo' på icke-människor utan på människor i olika utvecklingsstadier.

Att foster är människor bevisas bland annat av att foster har en naturligt aktiv utvecklingspotential för det som är specifikt för människor. En individ kan bara ha en naturligt aktiv utvecklingspotential för det som är specifikt för sorten x därför att individen är en x (dvs. en individ med en viss sorts natur).

För det andra är alla människor numeriskt identiska med det mänskliga foster de utvecklades från, och om x är numeriskt identiskt med y, så är de identiska. Jag har aldrig sett någon abortförespråkare kunna bemöta denna argumentation på ett övertygande sätt.

Men vid våldtäkt eller incest då?

Är det då aldrig berättigat med abort? Hur är det vid våldtäkt eller incest? Argumentet för aborträtt utifrån extrema fall med graviditet till följd av våldtäkt eller incest antar att mödrar skulle må bättre om de fick abortera barnet de bär på. Vid första påseendet kanske ett sådant förhållningssätt kan verka rimligt. Kvinnan slipper att via barnet bli påmind om det traumatiska som hon varit med om. Men att genomföra en abort är i sig ett trauma vilket inte bara förnuftet säger oss, utan också en stor mängd studier visar.2

Vi kan också fråga oss vilka skäl vi har att tro att dödandet av de barn kvinnorna bär på i allmänhet kommer att underlätta läkningen av kvinnornas trauma? Studier visar att de våldtagna kvinnor som aborterade barnet som var resultatet av våldtäktenångrade att det gjorde aborten, medan ingen av de kvinnor som behållit barnet ångrade sig.3

Men abortliberalernas ”våldtäktsargument” är dessutom ett cirkelbevis, för få skulle ju anse att det vore legitimt att döda barn avlade genom våldtäkt om barnet var fött. Vore det moraliskt tillåtet att döda, säg, en treåring för att den blev till genom våldtäkt med motiveringen att den påminner mamman om våldtäkten? Jag tror de flesta svarar nej.

Men i så fall är vi bara tillbaka till huvudargumentet: Ofödda barn är lika mycket människor som treåringen fast i annan utvecklingsfas. Att utan argument förutsätta att ofödda inte är människor, trots att det kritiska i hela ämnet om abort är just frågan om foster är människor eller inte, är att förutsätta det som ska bevisas. Den försvinnande lilla andelen graviditeter som är en följd av våldtäkt kan inte heller berättiga 40 000 aborter per år.

Leder inte abortförbud till farliga illegala aborter?

Hur är det då med invändningen att ett abortförbud leder till farliga illegala aborter? Det är en myt att illegala aborter leder till att kvinnor dör, i alla fall om vi pratar om västvärlden.4 Faktum är att flera decennier innan abort legaliserades i USA, utfördes 90 % av alla aborter av legitimerad läkare på läkarmottagningar, inte i någon mörk gränd.5 Den tidigare aborträttsaktivisten Bernard Nathanson erkänner att han och de andra grundarna av NARAL fabricerade uppgiften att en miljon kvinnor i USA sökte illegal abort och att det skulle varit 5000–10000 som dog av sviterna.6 Det verkliga antalet som sökte illegal abort i USA var inte mer än 98000 per år och antalet abortrelaterade dödsfall före 1973 var i genomsnitt bara 250 per år.7Det ska jämföras med att USA:s befolkningsmängd då var över 215 miljoner.8

År 1977 var abort fortfarande förbjudet i 80 % av landet men abortdödligheten låg då påendast39 fall eftersom man börjat använda sig av antibiotika och på så sätt fått ner infektionsrisken.9

Faktum är att bevisen pekar på att abortförbud inte alls är negativt för mödrahälsan utan tvärtom räddar livet på kvinnor. Under den tid som Polen och resten av de östeuropeiska länderna ockuperades av Ryssland tilläts statsfinansierad abort under graviditetens första tre månader. Mellan år 1960 och 1985 varierade antalet aborter mellan 135 000-168 000.10År 1981 fanns det dokumenterade 230.000 legala aborter.11

På åttiotalet kom bildandet av självständighetsrörelsen Solidaritet och inflytandet från påven Johannes Paulus II och abort förbjöds. År 1998 var totala antalet aborter inte mer än 253 stycken varav 199 utfördes för att rädda kvinnans ”liv och hälsa”, 45 stycken på grund av våldtäkt, och nio stycken på grund av incest.12

Trots att vi har att göra med en stor nation som hade statligt finansierad abort i 44 år och praktiserandet fått fäste i landet, minskade förbudet (i kombination med Polens förkastande av kommunism) det totala antalet lagliga aborter ända ner till 0,004 % enligt läkaren John Wilkie.13 Resultatet visade utöver detta att det blev 25 % färre missfall och att 30 % färre kvinnor dog jämfört med då abort vara legalt.14 Enligt årsrapporten 1992 dog 21 kvinnor av graviditetsrelaterade problem, varav inget fall rörde illegal abort.15

John Wilkes uttalande stöds av officiella statliga rapporter finns i genomsnitt 300 aborter utförs varje år i det land där 38 miljoner människor.16 Den abortliberala organisation ”polska federationen för kvinnor och familjeplanering” som arbetar för abortliberalisering har hävdat att det verkliga antalet illegala aborter ligger någonstans mellan 80.000 och 200.000.17 Men det finns ingen anledning att tro på sådana överdrivna påståenden, som det inte heller ges något som helst belägg för.

Uppgifter om låga illegala aborttal efter Polens abortförbud stöds av andra forskares försök att uppskatta antalet illegala aborter av polska kvinnor efter kriminaliseringen. T.ex. så har man försökt se på uppgifter från grannländer till Polen huruvida Polska kvinnor rest ditt för att göra abort, och detta stöder att den totala mängden aborter minskat radikalt.18 Även uppskattningar från andra länder är samstämmiga med detta.19

Enligt dessa uppskattningar skulle antalet illegala aborter vara högst 4-8% jämfört med antalet totala aborter som utfördes när det var lagligt. Det betyder att förbudet generellt minskat det totala antalet aborter med mellan 92-96%.

Sunt förnuft säger också att aktiviteter som förbjuds förmodligen kommer att minska eftersom lagöverträdarna riskerar negativa konsekvenser. Det finns naturligtvis undantag från detta, men bevisbördan ligger på dem som hävdar att abort skulle vara ett av undantagen.20

Precis samma resultat visar forskning om landet Chile, antalet aborter minskade kraftigt när det förbjuds 1989 och både dödligheten och sjukhusvistelse för aborter blev mindre än vad det var när abort var tillåtet.21 Även studier från Mexico stöder detta.22Det är alltså en myt att förbud inte minskar antalet aborter och det är en myt att illegala aborter leder till att kvinnor dör, i alla fall i västvärlden. Det finns alltså ingen enkel relation mellan lagstiftning och antalet kvinnor som skadas eller dör i illegala aborter. Den relationen är komplex och många andra faktorer spelar in.

Det tycks som att en restriktiv abortlagstiftning kan vara gynnsam för kvinnors hälsa i västvärlden. När det gäller illegala aborter i utvecklingsländer är situationen naturligtvis en annan men där är också legala aborter riskfyllda. Det absolut säkraste för gravida kvinnor är helt enkelt att inte göra abort alls i någon form och lösningen på riskfyllda illegala aborter är inte att minska riskerna med att utföra dem utan att arbeta för upplysa människor om vad abort egentligen innebär. Alltså: förbud minskar det totala antalet aborter – även illegala - och upplysningsarbete och attitydförändring kommer att minska dem ännu mera.

Illegala aborter berättigar inte abortliberal lagstiftning

Men även om abortliberalernas motargument hade haft sanna premisser, hade det varit otillräckligt som skäl för en liberal abortlagstiftning, av den enkla anledningen att vi inte kan legalisera dödandet av oskyldiga människor, bara för att göra dödandet mindre riskfyllt för dem som deltar i dödandet.

En jämförelse med könsstympning visar hur inkonsekventa många av abortliberalerna är. Få skulle förespråka legalisering av könsstympning även om man vet att många flickor kommer utsättas för det ändå, och oavsett om det sker på ett farligare och mer ohygieniskt sätt. Istället menar de flesta att en lagstiftning som tillät kvinnlig könsstympning visserligen skulle vara bättre för de kvinnor som ändå skulle utsättas för det, men att detta inte uppväger den legitimitet och den potentiella spridning som fenomenet då riskerar att få. Man vill helt enkelt inte cementera en sådan hemsk sedvänja.

Men om man (med rätta) accepterar ett sådant resonemang, varför skulle vi resonera annorlunda när det gäller dödandet av människor? Om det omoraliska med stympning väger tyngre än alla andra överväganden, borde då inte det omoraliska med dödandet av oskyldiga också väga tyngre än andra överväganden i abortfrågan?

Kan abort aldrig vara berättigat?

Det enda fall då abort kan vara berättigat är de fall då moderns liv är i fara, för då står liv mot liv. Vi måste kämpa för att människovärdet upprätthålls konsekvent på alla områden.

 

Texten är en sammanfattning av en längre artikel som jag tidigare publicerat i Tidskrift för politisk filosofi.

Läsare har bett mig göra en sammanfattning då artikeln var närmare 30 sidor lång. Men jag uppmanar läsare att fördjupa sig i artikeln http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2015-1/TPF_2015_1_15-43_juthe.html om han eller hon vill ha ett mera utvecklat resonemang och mera fakta i ämnet.

 Fotnoter

1Det finns alltså två av varandra tillräckliga deduktiva argument som bevisar för foster är människor. Hela argumentationen kan struktureras upp så här:

 1. Abort bör vara olagligt.

1.1 Foster är människor.

1.1' Det bör vara olagligt att avsiktligt döda oskyldiga människor.

1.1.1 Foster har en naturligt aktiv utvecklingspotential för det som är specifikt för människor.

1.1.1' En individ kan bara ha en naturligt aktiv utvecklingspotential för det som är specifikt för sorten x därför att individen är en x (dvs. en individ med en viss sorts natur.

1.1.2 Alla människor är numeriskt identiska med det mänskliga foster de utvecklades från.

1.1.2' Om x är numeriskt identiskt med y så är x=y.

2Flera studier visar på samband mellan en rad psykiska problem för mödrar som gjort abort, alltifrån självmord, depression till psykosexuella problem. Se t.ex. Coleman et al. (2010); Gissler et al. (1996); Gissler (2005); Reardon et al. (2002); Bianchi-Demicheli et al. (2000);  Fergusson, et al. (2008). Bara den mentala ohälsa som abort orsakar är ytterligare ett skäl till att förbjuda det. Fler studier kan hittas på: <http://www.physiciansforlife.com/category/c211-abortion/c205-published-abortion-mental-healthsuicide-studies/ >.

3 Tyvärr har jag inte kunnat få tag i originalstudierna men de finns refererade hos Terzo (2013). Jag vet att det finns fler studier än dessa, men har inte hunnit hitta de korrekta referenserna. Förutom dessa studier stöder en mängd anekdotiskt evidens samma sak. Så här uttryckte sig en moder till sitt barn: “You know, you don’t remind me of the assault at all. You remind me of the good thing that happened out of that tragedy that I went through.”Läs mer på: <http://www.nationalreview.com/article/220980/telling-rape-victims-story-anne-morse>.

4 När det gäller utvecklingsländer med underutvecklad sjukvård är det naturligtvis annorlunda. Historiskt är bilden blandad. ”Kvacksalvarna” var ofta duktigare än läkarna men då många kvinnor försökte göra abort själva blev det mer riskabelt. En östafrikansk prolife-organisation, African Life Youth Foundation (http://africalyf.org/) varnar för illegala aborter i Uganda eftersom både barn och kvinnor dör i det. Men man skulle aldrig komma på tanken att problemet ska lösas genom att göra aborterna legala. Den enda vettiga inställningen är att vara mot alla sorters aborter, legala såväl som illegala precis som den enda vettiga inställningen är att vara emot alla sorters dödande av oskyldiga vuxna människor.

5 Alcorn (2013) s.182.

6Alcorn (2013) s. 182.

7Nathanson 1979 p. 42, 193. Genomsnittet baseras på tiden av tjugofem år före 1973. Denna referens är tagen från Alcorn s. 182.

8https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IbDM8z5XicMIXgr93FPwjgwoTTKMuyLfzU6cQrGZzH8/pub?gid=1

 9Alcorn (2013) s. 183.

10Alcorn (2013) s. 183.

11Jonson (2012)

12Alcorn (2013) s. 183-184.

13Alcorn (2013) s. 183-184.

14Alcorn (2013) s. 183-184.

15Alcorn (2013) s.183-184.

16Johnson (2012)

17Johnson (2012)

18Johnston (2008)

19Deszcz, Józefa et al. (årtal okänt) The abortion underground in Poland – myths and facts [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.pro-life.pl/wp-content/uploads/2013/12/the-abortion-underground-in-poland-myths-and-facts.pdf>

20Johnston (2008).

21MELISA INSTITUTE ”The Chilean abortion paradox: Even when prohibited by law, abortion rates decrease” Eurekalert & AAAS, Public Releases 2014-11. [Elektronisk] Tillänglig: <http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-11/mi-tca110614.php> (2015-08-25).

22 Se: Koch et al. (2015).

Källor

Alcorn, Randy (2013) Till de Oföddas Försvar, Timoteus Förlag.

Bianchi-Demicheli F, Kulier R, Perrin E, Campana A.(2000) “Induced abortion and psychosexuality”Journal of Psychosom Obstetrics & Gynaecology 21(4): 213-217.

Coleman, Priscilla K, Coyle, Catherine T, & Rue, Vincent M.(2010) "Late-Term Elective Abortion and Susceptibility to Post-Traumatic Stress Symptoms," Journal of Pregnancy, Aug. 2010, Article ID 130519. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.hindawi.com/journals/jp/2010/130519/> [2015-03- 06].

Fergusson, David M., Horwood., John L., Boden, Joseph M.(2008) “Abortion and mental health disorders: evidence from a 30-year longitudinal study”, British Journal of Psychiatry 193: 444–451. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://bjp.rcpsych.org/content/193/6/444.full> [2015-03-06].

Gissler M, Hemminki E, Lonnqvist J. (1996) “Suicides after Pregnancy in Finland, 1987 to 94: Register Linkage Study” British Medical Journal 313 (7070): 1431 – 4.

Gissler, M.(2005)“Injury deaths, suicides and homicides associated with pregnancy, Finland 1987-2000,” European Journal of Public Health 15(5):459-463.

Johnston,  Robert (2008) ”Data on abortion decrease in Poland[Elektronisk] 26 maj. Tillgänglig: <http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/polandlaw.html>

Johnston, Vanessa (2012) ”Staunchly Catholic Poland takes a new look at easing abortion laws” The Christian Science Monitor,[elektronisk] Tillgänglig: <http://www.csmonitor.com/World/Europe/2012/0913/Staunchly-Catholic-Poland-takes-a-new-look-at-easing-abortion-laws>

Koch, Elard, Chireau, Monique , Pliego,Fernando Stanford, Joseph, Haddad, Sebastian, Calhoun, Byron Aracena, Paula, Bravo, Miguel, Gatica, Sebastián, Thorp, John (2015) “Abortion legislation, maternal healthcare, fertility, female literacy, sanitation, violence against women and maternal deaths: a natural experiment in 32 Mexican states” BMJ Open 2015; 5:e006013d oi:10.1136/bmjopen-2014-006013. [Elektronisk] Tillänglig: <http://bmjopen.bmj.com/content/5/2/e006013.full> [2005-03-06].

MELISA INSTITUTE (2015)”The Chilean abortion paradox: Even when prohibited by law, abortion rates decrease” Eurekalert & AAAS, Public Releases 2014-11. [Elektronisk] Tillänglig: <http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-11/mi-tca110614.php> (2015-08-25).

Nathanson, Bernard (1979) Aborting America, New York: Doubleday. [Denna källa är tagen från Alcorn (2013).

Reardon, DC., Ney PG., Scheuren F., Cougle J., Coleman PK., Strahan TW. (2002) “Deaths Associated With Pregnancy Outcome: A Record Linkage Study of Low Income Women,” Southern Medical Journal 95(8): 834-841.

Terzo, Sarah (2013) “Raped women who had their babies defy pro-choice stereotypes”, Life Site News sida 1-7. [Elektronisk] Tillgänglig: <https://www.lifesitenews.com/opinion/raped-women-who-had-their-babies-defy- pro-choice-stereotypes> [2015-03-16].


                           
Annons:


Analys partiledardebatten
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Stefan Löfven lovar att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Säger att det inte går att genomföra förbättringar i samarbete med ett högerextremt parti. 

Inrikes
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Huset kvaddat av kollektivet som bodde där. Dök inte upp till förhandlingen i tingsrätten. Allt som allt har Ygeman betalat 6000 kr av sin skuld från tingsrätten. Han känns tydligen inte vid, vid några skulder till offren idag. Tycker att han ”kom hårt undan”.


Inrikes
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Sverige tillhör bottenligan när det gäller den akademiska friheten i ett europeiskt perspektiv. Det framkommer i den kanske mest detaljerade jämförande undersökning som någonsin gjorts på området.

Krönika Mons Krabbe
När terrorattacker reduceras till incidenter
När terrorattacker reduceras till incidenter
Nyhetskanaler och myndigheter har ett orwelliskt språkbruk och vägrar konsekvent att använda ordet terrorangrepp för "terrorincident"


Inrikes
Algeriske terroristen som sköts i Paris har jobbat på SVT
Algeriske terroristen som sköts i Paris har jobbat på SVT
Mannen studerade journalistik i Sverige och ska ha arbetat som journalist i Sverige. Han ska ha varit verksam i Stockholm, Göteborg och Uppsala.


Utrikes
CNN fångade på rörliga bilder byggandes falsk nyhetsscen efter attacken på London Bridge
CNN fångade på rörliga bilder byggandes falsk nyhetsscen efter attacken på London Bridge
CNN fångades på video av en medborgarjournalist som lade ut videon på Twitter

Intervju
Ny vederhäftig svensk bok om islam är på väg
Ny vederhäftig svensk bok om islam är på väg
Ronie Berggren intervjuas om sin kommande bok som handlar om politisk islam.
Nyheter - Mellanöstern
Upprörande rapport från UN Watch
Upprörande rapport från UN Watch
Skollärare i Gaza, Libanon, Jordanien och Syrien uppmanar till terrorism.

Nyheter - Mellanöstern
Israeliska ungdomar samlar vinterförnödenheter till syriska flyktingar
Israeliska ungdomar samlar vinterförnödenheter till syriska flyktingar
Två israeliska ungdomsorganisationer ”Arbetande och Studerande ungdomar” samt Dror Israel organiserar ”Operation mänsklig värme” vars syfte är att samla förnödenheter till de syriska flyktingarna så de ska klara vintern.


Inrikes - Granskning
Sverige: Ett qatariskt protektorat
Sverige: Ett qatariskt protektorat
Vid invigningen av megamoskén höll Frida Trollmyr, stadsråd i Malmö, ett tal i vilket hon gång på gång använde termen "kulturellt centrum" för att inte använda ordet "moské", som om vissa ord på ett sovjetiskt manér skulle ändra på verkligheten.

Nyheter - Mellanöstern
Israeler och palestinier i forskningssamarbete om Non-Hodgkin lymfom
Israeler och palestinier i forskningssamarbete om Non-Hodgkin lymfom
Non-Hodgkin lymfom (NHL) är tumörer som utgår från lymfocyters B eller T-celler och står totalt för ungefär 3% av all cancer i världen. De flesta epidemiologiska studier av NHL och utförts med nordamerikanska eller europeiska testpersoner. Mycket få studier har gjort på personer med ursprung från Mellanöstern.


Inrikes
Ellinor Grimmark med familj måste betala 715 000 kr till den 3 juni
Ellinor Grimmark med familj måste betala 715 000 kr till den 3 juni
Familjen Grimmark fick två veckor på sig att betala resten av de enorma rättegångskostnaderna efter att ha förlorat rätten till samvetsfrihet i två instanser i det svenska rättsväsendet gällande rätten att som barnmorska säga nej till att medverka vid abort. 

Inrikes
Anställningsskandal får konsekvenser: GU under tillsyn efter allvarlig kritik från UKÄ
Anställningsskandal får konsekvenser: GU under tillsyn efter allvarlig kritik från UKÄ
Universitetskanslerämbetet riktar i en aktuell utredning allvarlig kritik mot Göteborgs universitet. Detta efter att två tidigare anställda i en anmälan kunnat dokumentera ett 90-tal tvivelaktiga anställningar vid lärosätet.


Intervju
Perspektiv på hemundervisning, del 2 - ”Undervisning i hemmet är skräddarsydd efter varje barns gåvor och intressen”
Perspektiv på hemundervisning, del 2 - ”Undervisning i hemmet är skräddarsydd efter varje barns gåvor och intressen”
Charissa i Atlanta, USA, berättar om sina erfarenheter av hemundervisning.
Inrikes
Efter Lundberg-affären: ARW varnar sakkunniga för Stockholms universitet
Efter Lundberg-affären: ARW varnar sakkunniga för Stockholms universitet
Det blir ingen befordran till professor för politiskt inkorrekte docenten och tidigare Axess-redaktören Johan Lundberg. Det har prorektor Clas Hättestrand slagit fast. Detta trots att båda externa sakkunniga ställt sig bakom Lundbergs befordran.

Inrikes
Tjänster och gentjänster mellan Sverige och auktoritära regimer
Tjänster och gentjänster mellan Sverige och auktoritära regimer
Så har Sveriges och Löfven-regeringens arbete delvis sett ut i FN den senaste tiden, enligt hemliga dokument som både Aftonbladet och Expressen tagit del av.


Inrikes
Kvotering i praktiken? Uniarts tillsatte kvinnlig professor utan sakkunnigutlåtanden
Kvotering i praktiken? Uniarts tillsatte kvinnlig professor utan sakkunnigutlåtanden
Överklagandenämnden för högskolan undanröjde i april en anställning som professor tillika vicerektor vid Stockholms konstnärliga högskola. Det rör sig om en tjänst som gick till en odisputerad kvinna som var tillförordnad på samma tjänst.

Utrikes
Svenskägt företag pekas plötsligt ut som delaktigt i handel med smuggelolja
Svenskägt företag pekas plötsligt ut som delaktigt i handel med smuggelolja
Svensken Torbjörn Törnqvist driver oljehandelsföretaget Gunvor International BV med internationellt grenverk. Företaget är registrerat i Nicosia på Cypern.


Utrikes
Rysk stridsvagn ska få taktisk kärnvapenbeväpning
Rysk stridsvagn ska få taktisk kärnvapenbeväpning
Enligt en rapport ska skaparen av den nyaste ryska stridsvagnen Armata T-14, Uralvagonzavod, uppgradera stridsvagnen med en ny 152 mm kanon och utveckla en taktisk nukleär granat till vapnet.

Granskning - Socialismen
Mänskligt lidande under socialistisk regim
Mänskligt lidande under socialistisk regim
Richard Ebeling tar upp en del om socialismens kostnader i människoliv.


Därför behövs den religiösa friskolan i Sverige
Krönika av Adam Salomonsson

Inrikes
Fi:s ena partiledare anklagad för brott
Fi:s ena partiledare anklagad för brott
Nya uppgifter om äldre anklagelser för plagiat mot den ena av Feministiskt initiativs partiledare, Victoria Kawesa, framkommer nu efter att det meddelats att hon polisanmälts för plagiat av doktoranden Therese Svensson vid Göteborgs universitet.


Inrikes
SU går emot sakkunniga: vägrar befordra känd kritiker av identitetspolitik
SU går emot sakkunniga: vägrar befordra känd kritiker av identitetspolitik
Att eniga sakkunniga rekommenderar befordran till professor är ingen garanti för att det faktiskt blir så. I alla fall inte om du verkar vid Stockholms universitet. Det blev litteraturvetaren och tidigare Axess-redaktören Johan Lundberg nyligen varse.

Inrikes
Regeringen röstade kanske just in Saudi-Arabien i FN:s kvinnokommission
Regeringen röstade kanske just in Saudi-Arabien i FN:s kvinnokommission
Saudi-Arabien sitter ironiskt nog också i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Under 2016 exporterade Sverige varor för 9.3 miljarder kronor till Saudi-Arabien.


Inrikes
Anklagelse = fällande dom: lärare chanslösa i högskolornas personalansvarsnämnder
Anklagelse = fällande dom: lärare chanslösa i högskolornas personalansvarsnämnder
Om ditt ärende kommer upp i din högskolas personalansvarsnämnd är det i praktiken redan kört. Nio av tio ärenden som behandlas i nämnden leder till varning, löneavdrag, uppsägning, avskedande eller åtalsanmälan.

Utrikes
Donald trump svänger i NATO-frågan
Donald trump svänger i NATO-frågan
USA engagerar sig återigen i Afghanistan och i Syrien. Samtidigt sticker Nordkoreas ”Halvgud” Kim Jong-Un upp. USA är det enda Natoland som har utlöst artikel 5 i Natostadgan. Artikel 5 manar andra Natoländer att ställa upp i krig. Det ser ut att bli en bestående trend.


Inrikes
Dom mot GU-prefekt prövas i hovrätten: kan leda till strängare straff
Dom mot GU-prefekt prövas i hovrätten: kan leda till strängare straff
Domen mot tidigare GU-prefekten Christina Thomsen Thörnqvist kommer att prövas i hovrätten.  Hon yrkar i sitt överklagande på frikännande och på att få rättegångskostnaderna betalda.

Politisk filosofi
Mises, invandring och nation
Mises, invandring och nation
Syftet med denna korta artikel är att föra fram Mises syn på invandring så som han utvecklade den som en integral del av det klassiskt liberala programmet han beskrev. Jag kommer inte att försöka mig på att kritisera eller utvärdera hans synsätt.


Utrikes
Israeler och palestinier i forskningssamarbete om Non-Hodgkin lymfom
Israeler och palestinier i forskningssamarbete om Non-Hodgkin lymfom
Non-Hodgkin lymfom (NHL) är tumörer som utgår från lymfocyters B eller T-celler och står totalt för ungefär 3% av all cancer i världen. De flesta epidemiologiska studier av NHL och utförts med nordamerikanska eller europeiska testpersoner. Mycket få studier har gjort på personer med ursprung från Mellanöstern.