Home    

Granskning: Sverige: En kyrka utan samvete

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd. Gholam Ali Pour är också redaktör för den socialkonservativa webbsajten Situation Malmö.


 


Svenska kyrkan har ett problem. Dess djupa engagemang i Israel-Palestina frågan - och i synnerhet dess stöd för Kairos Palestina-dokumentet är något som bör noteras och kritiseras av andra kyrkor, och alla de som är emot antisemitism och alla former av rasism.


Kairos Palestina-dokumentet kan läsas på svenska på Svenska kyrkans hemsida och beskrivs av Svenska kyrkan på följande sätt:


"Kairosdokumentet har tagits fram av kristna palestinier och handlar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel."


Kairos Palestina-dokumentet från 2009, är ett brev som beskriver sig själv som "de kristna palestiniernas ord till världen om det som sker i Palestina". Israels närvaro i det som dokumentet kallar "det palestinska landet" - även om denna bibliska region har kontinuerligt varit judarnas hem i nästan fyra tusen år - är märkligt nog beskriven som "en synd mot Gud och människan".


Förutom snedvridningar och orättvisa beskrivningar av Israel-Palestina konflikten och staten Israel, uppviglar Kairos Palestina-dokumentet kristna att agera mot Israel. Dokumentet rättfärdigar och ursäktar palestinsk terrorism:


"Ja, det finns ett palestinskt motstånd mot ockupationen. Men om ockupationen inte fanns, så fanns där inte ett motstånd, inte fruktan och inte någon brist på säkerhet. Detta är hur vi ser det."


Problemet med denna förklaring är att det helt enkelt inte är sant. För nästan ett hundra år sedan, långt innan Israel gick in i Västbanken och Gazaremsan under Sexdagarskriget 1967, blev judiska/israeliska civila attackerade av palestinska terrorister. Innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som ser "ockupationen" som ett rättfärdigande för terrorism stämmer helt enkelt inte. Det var arabisk provokation - stängningen av Tiran-sundet vid mynningen av Suezkanalen, legitima skäl för krig enligt folkrätten - som föregick och orsakade Sexdagarskriget 1967. Med andra ord, araberna startade ett krig, och blev sedan irriterade när de förlorade det.


Ändå konstaterar Kairos Palestina-dokumentet, flera gånger, underförstått (och felaktigt) att Israels närvaro i "palestinska områdena" är orsak, rättfärdigande och ursäkt för palestinsk terrorism mot Israel. I Kairos-dokumentet, är Israel (felaktigt) anklagad för att föra "barbariska" krig mot palestinierna, begränsa religionsfrihet, och kränka de mänskliga rättigheterna, samt andra brott som varje anständig människa skulle motsätta sig.


Den mest kränkande delen av Kairos Palestina-dokumentet, är den råa antisemitismen, som manifesterar sig genom ersättningsteologi, där den "nya" kristendomen är menad att ersätta och fullständigt undantränga, den "äldre" judendomen som enligt ersättningsteologin är förlegad.


Kairos Palestina-dokumentet uppmanar världens kyrkor och det internationella samfundet att tillämpa bojkott och desinvestering mot Israel, handlingar som egentligen vill försöka strypa Israel till döds ekonomiskt. Kairos-dokumentet ifrågasätter även Israels rätt att existera. Det anklagar den judiska staten för att den "sätter landsman framför landsman och exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare". Detta är ett udda uttalande med tanke på att den judiska staten Israel är det enda landet i Mellanöstern där alla medborgare - judar, araber, kristna, muslimer, män, kvinnor - har möjligheten att anställas inom alla yrken, äga egendom, sitta i parlamentet [Knesset] och rösta i fria val.


Kairos Palestina-dokumentet bortser också ifrån att anklagelsen om att stater "exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare" skulle kunna riktas mot många muslimska stater. Saudiarabien har apartheidlagar som förbjuder icke-muslimer från att ens komma in i Mecka. I Human Rights Watch's World Report 2015: Saudi Arabia kan man läsa att systematisk diskriminering mot kvinnor och religiösa minoriteter fortgår. Rapporten riktar hård kritik mot Saudiarabiens rättsväsende, dess vägran att erkänna politiska grupper eller grupper som arbetar med mänskliga rättigheter och dess usla behandling av migranter.


Den judiska staten Israel, å andra sidan, är den enda staten i Mellanöstern som har låtit araberna ta del av sina mänskliga rättigheter. Det borde inte vara någon överraskning att en nyligen genomförd opinionsundersökning visade att 52% av palestinierna i Jerusalem skulle föredra att leva i Israel snarare än en framtida palestinsk stat.


På grund av innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som är fylld med häpnadsväckande snedvridningar, antisemitism och rasism, skulle man ha antagit att Svenska kyrkan omedelbart skulle ha tagit avstånd från dokumentet, men det som hände var raka motsatsen. Av någon anledning, gav Svenska kyrkan både legitimitet och stöd till detta dokument.


Nämnden för internationell mission och diakoni, som är en del av Svenska kyrkan, skickade 2010 ett svar på Kairos Palestina-dokumentet i form av ett brev, som oförklarligt drar slutsatsen att:


"Slutligen, vill vi tacka er för dokumentet och för dess hoppfulla budskap att kärlek och ömsesidigt förtroende är möjligt, liksom fred och slutgiltig försoning, och att rättvisa och säkerhet kommer att uppnås för alla – palestinier såväl som israeler."


Tyvärr, i vad som verkar vara en grov felbedömning, så innehöll svaret från Svenska kyrkan till Kairos Palestina-dokumentet ingen kritik alls mot de massiva lögner, rasism och snedvridningar dokumentet innehåller. Ännu mer tråkigt är att det inte verkar ha funnits minsta försök att verifiera om någon av anklagelserna i dokumentet ens var sant.


Svenska kyrkan gjorde åtminstone ett försök att distansera sig från ersättningsteologin i Kairos Palestina-dokumentet, genom att skriva i sitt svar:


"Det är vår uppfattning att Sinaiförbundet med det judiska folket, liksom förbundet i Jesus Kristus, båda är giltiga och uttrycker Guds natur och vilja och hans yttersta kärlek till alla människor."


Under 2012 tog kyrkomötet i Svenska kyrkan några beslut som resulterade i att Kairos Palestina-dokumentet blev ett officiellt dokument inom Svenska kyrkan. Tyvärr resulterade dessa beslut också i att Svenska kyrkan förklarade stöd för de förslag som fanns i Kairos Palestina-dokumentet. Kyrkomötet beslöt att:


"uppdra till kyrkostyrelsen att sända kairosdokumentet och internationella nämndens svar till kyrkomötets ledamöter."


"uppdra till kyrkostyrelsen att fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza och i att rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina- dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem samt i att stödja de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter och kräva att den pågående israeliska blockaden av Gazaremsan hävs."


Idag kan du hitta en handledning om hur man kan studera Kairos Palestina-dokumentet, på Svenska kyrkans hemsida. Svenska kyrkan har uppenbarligen producerat denna handledning för att uppmuntra sina medlemmar att studera Kairos Palestina-dokumentet, och främjar därigenom omedvetet de förvrängningar och lögner som finns i detta dokument. Ett dokument som har tydliga antisemitiska inslag och flera historiska felaktigheter används av världens största lutherska kyrka som ett sätt att presentera Israel-Palestina konflikten.


Handledningen på Svenska kyrkans hemsida inleds med följande ord:


"Tycker du att det är svårt att förstå konflikten i Israel/Palestina? Vill du veta mer och kunna påverka? Tror du att Bibeln kan vara ett redskap i det? Svenska kyrkan vill uppmuntra till samtal kring konflikten och kring ett dokument som skrivits i denna fråga: Kairos Palestina-dokumentet (KPD)."


Man kan vara kritisk mot Israel, men vad Svenska kyrkan gör är att sprida ett dokument med felaktigt och rasistiskt innehåll till sina 6,2 miljoner medlemmar.


Antisemitismen har därmed bokstavligen blivit institutionaliserad i Sverige. Sveriges största religiösa institution uppmuntrar människor att studera ett antisemitiskt och rasistiskt dokument.


Det är ironiskt att Svenska kyrkan, som har en judisk man från Nasaret som sin frälsare, sprider en antisemitisk handling. Det är också viktigt att förstå att detta sker i ett Europa där antisemitismen förvärras dag för dag.


Svenska kyrkan sprider Kairos Palestina-dokumentet i ett Europa där terrorister redan har attackerat judar, synagogor och även kristna. Detta sker i ett Europa som judar redan flyr ifrån. En kyrka som verkligen tror på kärlek och förståelse skulle för länge sedan ha avstått från detta dokument, som har pekats ut som rasistiskt av seriösa antirasistiska organisationer som Anti-Defamation League.


Genom sitt agerande normaliserar Svenska kyrkan antisemitismen i Sverige och Europa. Eftersom att Svenska kyrkan är en kyrka där de flesta svenskar är medlemmar, har Svenska kyrkan makten att genomföra en sådan normalisering. Attacker mot judar i Sverige har delvis sitt ursprung i en sådan normalisering. När Jesu Kristi Kyrka i Sverige stödjer ett antisemitiskt dokument, blir judar i Sverige måltavlor.

Av Nima Gholam Ali Pour / Gatestone Institute
Comments