Home    

Recension: ”Till de oföddas försvar"

Redan 1992 skrev Randy Alcorn vad som betecknats som den främsta boken mot abort. Den betydligt större andra upplagan finns sedan 2013 i svensk översättning av Annette Westöö (467 sidor). 
Alcorns bok är mycket systematiskt uppbyggd: Utförligt presenteras de 39 tyngsta argumenten för abort, vilka vart och ett bemöts med ett antal motargument; antalet varierar mellan tre och elva. Härav undertiteln "argument och motargument i abortdebatten".


Dessa är grupperade i sex delar rörande 'Liv, mänsklighet och personlighet', 'Rättigheter och rättvisa', 'Sociala frågor', 'Hälsa och säkerhet', 'De svåra fallen' och 'Abortmotståndares karaktär'. 
Bara överblicken i innehållsförteckningen består av 18 sidor. Genom denna kan man sätta sig in i huvudlinjerna innan man går in på utvecklingen i själva texten. Ett motargument kan behandlas på fem rader eller flera sidor. Kontinuerligt redovisas avgörande historiska händelser, bakgrund, statistik, aktuell forskning osv. Allt är väl dokumenterat med 787 slutnoter.Det är den amerikanska situationen som skildras, men de viktigaste skillnaderna mot svenska förhållanden redovisas av översättaren Westöö i förordet. I USA är det i många avseenden ännu hårdare än här. Ungefär hälften av delstaterna tillåter abort ända fram till födseln! Aborterna utförs i regel inte på sjukhus utan på särskilda kliniker, vilka dessutom drivs som lönande affärsverksamhet.


Huvudaktören är Planned Parenthood (Planerat föräldraskap), som på senare tid uppmärksammats allt mer i media. I Sverige motsvaras det av RFSU, som dock inte behöver utföra aborter själva, men som i stället gör vinster på preventivmedel. I USA blir situationerna ofta tillspetsade när abortmotståndarna står utanför abortklinikerna och försöker påverka dem som är på väg in.


En stor tillgång är att boken utreder abortinstitutionens bakgrund, vilken är en helt annan än man idag föreställer sig. I svar 19d utreds hur Planned Parenthood grundades utifrån rent rashygieniska motiv av Margaret Sanger 1921. Det hade då ingenting med feminism att göra. Sangers mål var att rensa ut både fattiga och handikappade; välgörenhet kallade hon ”rasförsämrande”.


Verksamheten ingick i tidens rasbiologiska strömningar, som ju även gjorde sig förmärkta här i Sverige. Först utifrån helt andra motiv kom abortinstrumentet i ett senare skede att förknippas med kvinnosaksfrågor. Boken framhåller ofta organisationen Feminists for Life (och andra), som faktiskt än idag är emot abort.


Alcorn delar också egna erfarenheter från otaliga aktioner mot abort, och de reaktioner han mött. Medias roll har en särskild plats. Deras utstuderade vinkling beskrivs med dråpliga exempel. 
De många citaten och författarens insatthet i specifika fall är en stor tillgång. Ofta är det medryckande och fascinerande läsning, som innehåller mycket kunskap. 
Fasansfulla abortmetoder med dödande av det fullgångna fostret när endast huvudet inte kommit ut, liksom p-pillrets aborterande effekt belyses. Att avbrutet havandeskap stoppar bröstmjölksutvecklingen och därigenom alstrar bröstcancer är ett ny, viktig upptäckt beträffande kvinnors hälsa.


Så sent som fram till 1967 var abort förbjudet i alla amerikanska delstater. Avgörande för fri abort i USA var rättsfallet Roe mot Wade, som helt avgjordes – på lösa grunder – av högsta domstolen, och inte politiskt, 1973. Hur domaren påverkades skildras i svar 22d. Liksom i det andra vägledande fallet, Doe mot Bolton, utnyttjades och påverkades de inblandade kvinnorna av abortliberaler, vilket de själva vittnar om i svar 37e. Roe (Norma McCorvey) omvände sig år 2000 till abortmotståndare och erkände att hon ljugit om att ha blivit våldtagen. 
Vi kan notera att fri abort infördes i Sverige strax efter denna vinklade process i USA, nyåret 1975.


Som exempel på bokens uppläggning kan ges argument 2. För abort hävdas: "Fostret är bara en del av den gravida kvinnans kropp, som hennes halsmandlar eller blindtarm. Du kan inte på allvar mena att ett fryst embryo verkligen är en person."


De sex motargumenten enligt kortvarianten i inledningen är:"2a. En kroppsdel definieras av den genetiska kod den har gemensam med resten av kroppen – den oföddes genetiska kod skiljer sig från dess mors.
2b. Barnet kan dö och modern leva, eller modern dö och barnet leva, vilket bevisar att det rör sig om två separata individer.
2c. Det ofödda barnet tar aktiv del i sin egen utveckling – det styr graviditetens framskridande och tiden för nedkomsten.
2d. Att befinna sig inuti någonting är inte detsamma som att vara en del av det. 2e. Människor får inte diskrimineras på grund av var de råkar bo.
2f. Det finns tunga vetenskapliga skäl att tro att frysta embryon är personer och borde tillerkännas samma rättigheter som äldre, större och mindre sårbara personer."


I texten utvecklas dessa sex motargument över sju sidor. Argumenten kompletteras med ett antal viktiga bilagor med själavård om förlåtelse, vittnesbörd från Bibeln och kyrkohistorien, en uppmaning till kyrkorna att ta sitt ansvar, bibelstudium om abort, råd om hur man förmedlar budskapet m m. Westöös översättning är saklig och vittnar om personlig insatthet. Ett betydligt utförligare register hade emellertid varit en stor tillgång.


Boken är oumbärlig för den som vill förstå hur argumenten för abort ett efter ett kan bemötas. Bakgrunden var egentligen en annan, vilken förutsatte att de ofödda inte skulle försvaras.Stefan PehrsonRandy Alcorn
Till de oföddas försvar – argument och motargument i abortdebatten, Timoteus Förlag
Comments