Home    

Ekonomi: Svenska staten har ett underskott på 17 miljarder trots att skatteintäkterna ökat med över 100 miljarder

 Resultaträkning


Statens resultaträkning för 2015 visar ett underskott på 17 miljarder kronor, vilket är 50 miljarder kronor bättre än för 2014. Men samtidigt ökade skatteintäkterna med 101 miljarder kronor. Inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, skatt på företagsvinster och mervärdesskatt har alla ökat väsentligt.


Den konsoliderade statsskulden var vid årets slut 1 352 miljarder kronor och har ökat med 5,7 miljarder kronor under året. Lån i utländsk valuta har minskat med 11,5 miljarder men lån i svensk valuta har ökat med 17,2 miljarder kronor.


Statens nettoförmögenhet, som är negativ, försämrades med 11 miljarder kronor till -429 miljarder kronor.


Skatt på energi och miljö ökade med 3,3 miljarder kronor. Det beror på högre skatt på bensin och diesel. Dieselförsäljningen ökade något under 2015. Bensinförsäljningen minskade med 3,4 procent. Skatt på vägtrafik ökade med 1,9 miljarder kronor. Fordonsskatten höjdes 2015 samtidigt som antalet nyregistrerade bilar blev fler.


Kostnader för statens kärnverksamhet var 21%, finansiella kostnader låg på 2% och transfereringar låg på 77%.


 


Transferering = Omfördelningstransaktion som oftast kännetecknas av att ingen direkt motprestation erhålls. Transfereringar i staten utgörs främst av utbetalningar av bidrag och försäkringsersättningar, oftast via statens budget.


Stat 


Transfereringar


Sjukersättning betalades ut till 307 450 personer i december 2015. Det är en minskning med 4,0 procent jämfört med december 2014. Minskningen fortsätter eftersom antalet nytillkomna är lågt samtidigt som stora grupper övergår till ålderspension.


I slutet på december 2015 var 381 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, en minskning med 1,0 procent jämfört med december 2014.


 


Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av flyktingsituationen


Kommuner och landsting fick 9,8 miljarder kronor i tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. Stödet betalades ut i december 2015 men avser även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.


Kommunersättning för flyktingmottagande ökade också


Migrationsverkets bidrag till kommuner för integration och migration ökade med 6,0 miljarder kronor. Det totala antalet asylsökande blev 162 877 under 2015. Under 2014 ansökte totalt 81 301 om asyl. Flest sökande kommer från Syrien och därefter Afghanistan.


Ersättningar och bostadskostnader ökade med 2,6 miljarder kronor. Det totala antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen uppgick under 2015 till 51 197. Under 2014 var antalet kommunmottagna 46 504. Under 2015 har totalt 109 235 uppehållstillstånd beviljats. Under 2014 beviljades 110 610 uppehållstillstånd.


Ersättningar till kommuner vid flyktingmottagande ökade med 3,4 miljarder kronor. Därav ökade ersättningen för ensamkommande ”barn” med 1,0 miljarder kronor. Det kom 35 369 ensamkommande ”barn” till Sverige för att söka asyl 2015. Antalet kommunmottagna under 2015 var 3 794. Antalet ensamkommande ”barn” 2014 var 7 049 varav 3 396 blev kommunmottagna. Det är främst asylsökande ”barn” från Afghanistan som ökat. De utgjorde 66 procent av totalt antal ensamkommande asylsökande ”barn” under 2015 mot 22 procent föregående år.


 


Förutbetald EU-avgift


Kammarkollegiet har enligt regeringens beslut betalat 6,7 miljarder kronor av 2016 års EU-avgift till EU-kommissionens konto i slutet av 2015.


Av någon outgrundlig anledning betalar vi för Storbritanniens ”budgetreduktion” 506 000 000 kr. Året 2014 betalade vi 463 000 000 kr för samma sak.


 


Försvarsmaktens driftkostnader var 2015 – 14 871 000 000 kr. 2014 var de 14 687 000 000 kr.


Försvarets materielverks driftkostnader var 2015 – 11 124 000 000 kr. 2014 var de 11 345 000 000 kr.


 


Not 22 Maskiner, inventarier, installationer m.m.


Av årets totala investeringar på 4 846 miljoner kronor står Polismyndigheten för 721 miljoner kronor. Det förklaras främst av de helikoptrar som har anskaffats. Lunds universitet har investerat 427 miljoner kronor. Uppsala universitet har investerat 239 miljoner kronor vilket främst avser inredning och utrustning.


Noteras kan att Försvarsmaktens nyinvesteringar inom området Maskiner, inventarier, installationer minskade med 124 miljoner 2015 från 1 283 000 000 kr jämfört med 1 407 000 000 kr 2014.


 


Not 24 Beredskapstillgångar


Nyanskaffning av militära beredskapsinventarier uppgår till 8,7 miljarder kronor och av- och nedskrivningar uppgår till 7,8 miljarder kronor under 2015. Anskaffningen innefattar bl.a. bandvagnar, terrängbilar, JAS 39 C/D och mörkerstridsutrustning. Under året genomförde Försvarsmakten utrangeringar för 2,9 miljarder kronor. Utrangeringarna avsåg främst JAS 39 A/B. Beredskapslagrets värde ökade med 4,1 miljarder kronor under året. Ökningen beror på att reservdelar och utbytesenheter för utrangerade JAS 39 A/B invärderats som beredskapsvarulager till ett bokfört värde om 3,6 miljarder kronor.


 


Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter, se matchningsprincipen. För att förstå syftet med avskrivningar är det viktigt att kunna skilja på kostnader och utgifter – en utgift ska inte förväxlas med en kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen men det gör däremot kostnaderna.


Nedskrivning innebär att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Är nedskrivningen ej längre relevant så bör värdet återföras, dock ej högre än ursprungsvärdet. Nedskrivning används till exempel när man har en fordring på företag i konkurs, eller efter brand och olyckor. Nedskrivning är en avskrivning av engångskaraktär.


 


Roger M. Klang


Källa: http://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/statens-resultatrakning-balansrakning-och-finansieringsanalys-m.m/
Comments