Home    

Sju chockerande citat från Planned Parenthoods

"Vi vill inte gå ut med att vi vill utrota negerbefolkningen" - Margaret Sanger, grundare av Planned Parenthood, 1939.


Som grundare av Amerikas största abortkedja cementerade hon Planned Parenthoods ideologi för rasbiologi, en teori och praktik som syftar till att eliminera vissa folkgrupper.


Som eugenist föreslog Sanger sterilisering av personer med mindre önskvärda egenskaper. Sangers avsky för svarta, minoritetsgrupper, sjuka och handikappade blev grunden till ett abortföretag som tjänar pengar på att döda de svagaste och mest sårbara. Allt från dess tillkomst var Planned Parenthoods grundidé att utrota individer som bedömdes som obrukbara (unfit) för mänskligheten.


 Idag lever Sangers ande vidare. Enligt Guttmacherinstitutet, före detta forskningsavdelning under Planned Parenthood, är det mer än fem gånger så troligt att afro-amerikanska kvinnor väljer abort, jämfört med vita kvinnor.


Planned Parenthoods kliniker placeras strategiskt i minoritetsområden, med svart och fattig befolkning som målgrupp. Och aborter fortsätter att vara största dödsorsaken i den svarta folkgruppen.


Här följer en förteckning över sju chockerande citat från Sanger, den beryktade eugenisten som blev anmoder till Amerikas största företag för abort på begäran.


 ”Vi vill inte att det sprids att vi vill utrota negerbefolkningen.”


Margaret Sanger 


I ett brev till dr. Clarence Gamble 19 december 1939 utvecklade Sanger sin vision för ”Negerprojektet,” ett nyetablerat samarbete mellan American Birth Control Leage och Sangers Birth Control Clinical Research Bureau. I brevet framtonar den eugeniska ideologin, som fortfarande består i Planned Parenthoods organisation och än idag utgör den gemensamma nämnaren.


 Från min erfarenhet förefaller det....som att medan de färgade negrerna har stor respekt för vita doktorer, så kan de komma närmare sina egna rasmedlemmar och kan då mer eller mindre lägga sina kort på bordet, deras okunnighet, vidskepelse och tvivel.


Vi borde anlita tre eller fyra färgade präster, gärna med en bakgrund i socialt arbete och med en engagerande personlighet. Ett religiöst närmande är det mest framgångsrika sättet att nå negrerna.


 Vi vill inte gå ut med att vi vill utrota negerbefolkningen, och prästen är den man som kan förneka den tanken, ifall några av deras mer rebelliska medlemmar skulle misstänka det.
  1. Jag tackade ja till en inbjudan att tala till kvinnoavdelningen inom Ku Klux Klan.”
År 1926 talade Sanger vid en tillställning i Silver Lake, New Jersey. Efter detta beskriver hon sin upprymdhet, sedan hon då mottagit en mängd inbjudningar från vita framstående grupper. Hon skriver om den upplevelsen på sidan 366 i boken An Autobiography:


 Jag accepterade en inbjudan att tala vid kvinnoavdelningen inom Ku Klux Klan...Jag såg genom dörren dimmiga figurer paradera med flaggor och belysta kors...Jag eskorterades till talarstolen, introducerades och började tala...Vid avslutningen ansåg jag att jag via enkla illustrationer hade nått mitt syfte. Ett dussin inbjudningar att tala till liknande grupper erbjöds mig.


     3. ”De är...mänskligt ogräs, omåttliga människovarelser, barnavlare som aldrig borde ha blivit födda.”


 I ”Pivot of Civilization” nedtecknade Sanger sina tankar om immigranter, de fattiga och filantropernas skadliga inflytande. Sangers ideologi om rashygien och social hygien lyser igenom i vad hon skriver om att framavla en idealisk mänsklig ras.


 De är...mänskligt ogräs, omåttliga barnavlare, ynglande människovarelser som aldrig borde ha blivit födda.


Organiserad välgörenhet är i sig symptomet på en malign social sjukdom...I stället för att eliminera de människor som är mest skadliga för rasen och för världen, bidrar sådant till att de blir fler och skadligt dominerande.


    4. ”Födelsekontroll är ingenting annat än...att utrota de odugliga.”


 Sanger var den som myntade den sedan dess allmänt vedertagna termen ”födelsekontroll” i syfte att eliminera reproduktionen av människor som betraktades som mindre nyttiga. Hon utvecklade dessa idéer i sina skrifter Morality and Birth Control och Birth Control and the New Race. Idén var att födelsekontroll är till för att framställa en ”renare ras.”


Sangers vision för barnbegränsning var att förhindra att individ föddes som hon såg som odugliga för mänskligheten:


 Kunskap om barnbegränsning är väsentligen moralisk. Ett allmänt och noggrannt bruk av det ska leda till en högre individualism och ytterst sett till en renare ras.


Födelsekontroll är mer eller mindre att underlätta processen att utrensa de obrukbara, att förhindra födsel av de skadade eller de som kommer att få skador..


   5. ”Människor som över huvud taget aldrig borde ha fått födas.”


 I The Pivot of Civilization och A Plan for Peace beskriver Sanger det eugeniska värdet av att eliminera personer – minoriteter, sjuka och handikappade – genom sterilisering eller segregering.


 Vår försummelse att segregera svagsinta som ökar i mängd...visar dåraktig och överdriven sentimentalitet. (Filantroper) uppmuntrar de friskare och normalare i världen att bära bördan av andras tanklösa och omåttliga fruktsamhet, vilket medför, som läsaren måste hålla med om, en dödvikt av mänskligt avskräde.


 I stället för att försöka minska och eliminera de raser som är mest till men för världens och mänsklighetens framtid, tenderar det att göra dem till en i hotfull grad dominerande...Vi betalar för och även godkänner en allt mer växande och ynglande klass varelser som över huvud taget aldrig borde ha fått födas.


 Huvudsyftet med the Population Congress borde vara att tillämpa en strikt och uttalad policy om sterilisering och segregation för den del av befolkningen vars avkomma är smittad, eller vars arvsanlag är sådana att de kan föras vidare till avkomman, att låta vissa rasförsämrande grupper i vår befolkning ställas inför valet mellan segregation och sterilisering.


   6. ”Jag tror att den värsta synden i världen är att sätta barn till världen.”


 I en intervju 1957 av journalist Mike Wallace försvarar Sanger tanken att det mest onda är när en familj sätter barn till världen. Sanger förordar krav på att söka tillstånd från regeringen för varje amerikansk familj för att att få ha ett barn. Sanger uttalade 1934 i American Weekly, att ”det har blivit nödvändigt att införa ett system för födelsetillstånd.”


 Jag anser att den största synden i världen är att sätta barn till världen - som har ärvt sjukdom från sina föräldrar, som inte har en chans att i praktiken bli en fungerande människa. Avvikande, fångar, alla sorter ska antecknas när de föds. - Att föda barn är enligt mig den största synd som man kan begå.
  1. Men enligt min åsikt så tror jag att det inte borde födas fler bebisar.”
 I en intervju 1947 som visades i the British Pathe beskrev Sanger sin önskan att kvinnorna i utvecklingsländerna skulle upphöra helt med att föda barn. När reportern undrade om detta inte skulle vara orealistiskt att be kvinnor som önskar barm att inte föda några på tio år, sa Sanger att ”Jag tycker snarare att det i stället för att vara orealistiskt, det skulle vara mycket praktiskt och intelligent och humant.”


Medan den radikala rasideologin hos grundaren av Planned Parenthood genomsyrar hennes skrifter, styr den fortfarande den gigantiska inkomstbringande organisationen, som är villig att för inkomst döda svarta amerikaner idag.


Som dokumenterats av Live Action i deras filmer som gjorts i hemlighet, undercover, är abortjätten villig att göra affärer med svartas kroppar för ekonomisk vinning.


Dr Alveda King kritiserade Planned Parenthoods kollektiva ideologi för abort på begäran ideologi:


 Den som tydligast tillämpar racism i USA idag är Planned Parenthood, den organisation som bygger på eugenisten Margaret Sanger och som nyligen dokumenterades som redo att ta emot pengar för att förinta svarta bebisar.


 


LifeNews: Denna artikel publicerades först i Live Action News och återpubliceras med tillstånd.


 


Översättning: Gullan Malmquist
Comments