Home    

Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält

Den 172 m långa ryska atomubåten TK-208, Dmitrij Donskoj, var på väg mot S:t Petersburg Ryssland för att delta i en stor militärparad.


Ryska ambassaden i Köpenhamn meddelade det danska försvaret att fartygen skulle passera genom danskt farvatten den 21 juli, rapporterar Ekstrabladet.”Enligt [det danska] försvaret är det inte ovanligt att ryska örlogsfartyg passerar genom Stora Bält. Det händer med jämna mellanrum helt odramatiskt efter internationella regler om oskadlig genomfart. Det finns särskilda regler som kräver att ubåten till exempel stävar i ytläge och måste följa de fasta farlederna i Bältet. Samtidigt är det inte heller tillåtet att ta pauser under färden eller lägga till. Vi brukar göra som så att vi skickar en av våra patrullbåtar för att hälsa på utländska fartyg så att de är medvetna om att vi vet att de är här. Det är en del av vår permanenta suveränitetspraxis. Och vi kommer också att göra det den här gången, säger Søren Wilhelm Andersen.”Sverige


”Jag går inte in på vad vi vet och inte vet. Det är en policy vi har”, säger Jesper Tengroth på Försvarsmakten.


Enligt Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI, är det ändå inte troligt att ubåten för tillfället skulle vara beväpnad med kärnvapen.


”Jag tvivlar starkt på att den bär på några kärnstridsspetsar eftersom den är pensionerad från aktiv krigsförbandstjänst”, säger svensken till SVT Nyheter.


 Internationella regler behandlar inte militär trafik specifikt. Det är upp till varje land att tolka dem internationella sjövägsreglerna som de ska gälla på en inre farled som Stora Bält. Till exempel havsrättskonventionen UNCLOS Artikel 25 och Artikel 111 säger:


Artikel 25


Kuststatens rätt till skydd


1. Kuststaten får inom sitt territorialhav vidta nödvändiga åtgärder för att hindra sådan genomfart som ej är oskadlig.


2.        /…/


3. Kuststaten får, så vitt den ej formellt eller faktiskt diskriminerar mellan utländska fartyg, tillfälligt häva rätten till oskadlig genomfart för utländska fartyg, i särskilt angivna områden av dess territorialhav, om en sådan åtgärd är av väsentlig betydelse för skyddet av dess säkerhet, varmed även förstås vapenövningar. Åtgärden träder i kraft först sedan den blivit vederbörligen offentliggjord.


 Artikel 111


Rätt till omedelbart förföljande


1. Omedelbart förföljande av utländska fartyg kan tillgripas, då kuststaternas behöriga myndigheter har goda skäl, att tro att fartygen brutit mot denna stats lagar och andra författningar. Sådant förföljande måste påbörjas då det utländska fartyget eller någon av dess båtar befinner sig i den förföljande statens inre vatten, arkipelagvatten, territorialhav eller angränsande zon och får endast fortsätta utanför territorialvattnet eller den angränsande zonen om förföljandet inte har avbrutits.


Det är inte nödvändigt att även det fartyg som ger order att stanna befinner sig i territorialhavet eller den angränsande zonen, när det utländska fartyget i territorialhavet eller den angränsande zonen erhåller denna order. Om det utländska fartyget befinner sig i sådan angränsande zon som avses i artikel 33 får förföljande endast ske om dem rättigheter kränkts för vilkas skydd zonen upprättats.


2. Rätten till omedelbart förföljande gäller i tillämpliga delar vid överträdelser i den ekonomiska zonen, eller på kontinentalsockeln innefattande säkerhetszoner runt anläggningar på kontinentalsockeln av kuststatens lagar och andra författningar som i enlighet med denna konvention är tillämpliga på den ekonomiska zonen eller kontinentalsockeln, innefattande sådana säkerhetszoner.


3. /…/


4. /…/


5. /…/


 Havsrättskonventionen UNCLOS behandlar inte heller militär trafik specifikt. Det är troligen på grund av det som Artikel 25 säger ovan; ”…om en sådan åtgärd är av väsentlig betydelse för skyddet av dess säkerhet, varmed även förstås vapenövningar.” som det officiella syftet med transporten av detta åbäke och slagkryssaren Pjotr Velikij, är att dessa ska delta i en militärparad.


Det egentliga syftet med att upprepade gånger gå igenom Stora Bält är troligtvis att skapa en normallägesbild för danskarna så att Ryssland och Kina kan använda sundet vid en begränsad konfliktsituation med Sverige. Om man nu tror att Sverige kan stå i centrum av någon möjlig konflikt i vårt närområde.


Därför är genomfarten skadlig för Baltikum, Sverige och Danmark


Fartyg med en Deep draught (djupgående) på mer än 9 m eller en Air draught på 57,1 m kommer inte igenom Öresund. Stora Bält som tillhör Danmark har ett minsta djup på 17 m i den nordgående kanalen resp. 19 m i den sydgående kanalen. Genomseglingshöjden genom Stora Bältbron är 65 m och genom Öresundsbron 57 m.


Det finns ett riktat ryskt och även kinesiskt intresse för att få kontinuerlig tillgång till dem danska kanalerna inte minst marinmilitärt för robotfartyg, kryssare, landstigningsfartyg och fregatter. Stora Bält är strategiskt viktig för rysk örlog.


Den ryska Vitahavskanalen som sträcker sig 227 km från Vita havet söderut mot Finska viken via sjöarna Onega och Ladoga är bara 3,5 m djup. Som en jämförelse kan nämnas att Roputja-klass landsättningsfartygen har en Deep draught på 3,7-4,2 m. Vitahavskanalen saknar strategisk betydelse.


Den tyska Kiel-kanalen tillåter en Deep draught på max 9,5 m och en Air draught på max 40 m. Det tar cirka 7-8 timmar att segla igenom Kiel-kanalen i den tillåtna maxhastigheten 15 km/h (8,1 knop) om man räknar in den tid det tar att passera slussarna i vardera ände av kanalen.


Östersjöländernas handelsflottor spar tid och brännolja vid handel med Västeuropeiska länder på kontinenten genom att ta vägen genom Kiel-kanalen. Men fartygen får då inte vara stora. Men Kiel-kanalen har inte någon strategisk betydelse för rysk örlog.


Ryssland har stäven riktad mot Sverige, för inget europeiskt land kommer att komma till vår undsättning. En tidig luftlandsättning på Gotland kommer att ske med förhållandevis små styrkor, någon eller några bataljoner (kanske 1 000 -1 500 man med lätta stridsfordon, enligt f.d. generalmajor Karlis Neretnieks i det svenska försvaret).


Sannolikt vill en fiende med en luftlandsättning ta Visby flygplats och de strategiska hamnarna, eftersom han vill garantera sig om att logistiskt kunna använda vår flygplats och våra hamnar för sina ljusskygga syften.


Ryssland behöver inte ens ta några hamnar för att landsätta egna tunga MBT/BMPT/BMD:er, för han har sina Ivan Gren RORO-fartyg och landssättningsbåtar av Dugong-klass, som kan köras upp på stranden, ochframtida LPD-fartyg eller LHD-fartyg (Landing Platform Dock resp. Landing Helicopter Dock)och fartyg av Projekt 775/Roputja-klass.


Men de behöver ta hamnarna för underhållstransporter. Ett problem ryssen har är att inte allt de har i form av krigsfartyg av ovannämnda typ, finns permanent lokaliserat i Baltijsk och Kronstadt marinbaser i Kaliningradenklaven respektive S:t Petersburg. Det finns fyra fartyg av Roputja-klassen i Östersjöflottan och ytterligare fyra i norra flottan, av totalt 15 fartyg i klassen, som de kan ta till vid ett angrepp mot Sveriges ö Gotland.


Det betyder att örlogsfartyg om de passerar igenom Öresund då kan detekteras från land (Helsingborg) om de inte passerar igenom det danska Stora Bält i ett tidigt skede. Stora Bält är till skillnad från Öresunds vatten inte internationellt vatten men väl en dansk inre farled. Dock tycks regelverket inte förbjuda utländsk örlogstrafik utanför Natoländerna.


Rysslands minsta konventionella stridande ubåt (KILO-klassen) har enligt Jane’s Fighting Ships 2011-2012 ett djupgående på 6,6 m i ytläge. Öresunds djup är 8 m på de grundaste ställena. Man räknar inte med att konventionella ubåtar kan slinka igenom Öresundspassagen i undervattensläge mellan sträckan Ven till Falsterbo på grund av det ringa vattendjupet.


Det land som vill åt Baltikum och ligger i Ost får en enorm fördel om han ostört under falskt bedyrande om att inget Natoland kommer att beröras först kan ta Gotland. Inte ens utfarten och infarten genom Stora Bält/Öresund/Kiel-kanalen spelar någon absolut roll i och med utbyggnaden i Murmanskregionen av infrastrukturen, hamnar, marinen, flygplatser och luftförsvaret med 400 km räckvidd.


Bornholm är idealiskt för Nato för angrepp på Kaliningrad och marinbasen BDK-58 i Baltijsk, med flyg och kryssningsrobotar, men ön är inte med tvingande nödvändighet lika viktig defensivt för NATO så länge Tyskland är med på tåget. Öns läge för offensiv krigföring av Natostyrkor gör den intressant för Ryssland.


En OTH-radar av SW-typ i Rønne på Bornholm kan täcka vattnen mellan Bornholm och Rügen och Bornholm och Skåne och på så sätt hjälpa till att stänga infarten till Östersjön. På Bornholm finns det en OTH SW radar. Ryssland har någon form av mobil OTH-radar med för mig oklar prestanda. Fast en OTH-radar kan inte diskriminera militära mål, som inte är formerade, från civila mål.


Dessutom så finns det en flygplats på Bornholm. Den flygplatsen kan de använda som bas för flygburen radar av typen Beriev A-50 (Natonamn A-50 Mainstay) om de deployerar ett starkt luftvärn på ön. A-50 behöver inte ens flyga utanför Bornholms parametrar för att erhålla full täckning över fartyg på havsytan ända till och inkluderat Kiel-kanalens inlopp till Östersjön.


Men få amerikanska örlogsfartyg kan ta vägen genom Kiel-kanalen, på grund av för hög Air draught (fartygets höjd över havet). Om Ryssland i ett tidigt skede tar Bornholm så kan de teoretiskt sett med kustrobotar (med hjälp av ”civila” små båtar som hittar och länkar militära mål till A-50 Mainstay)kontrollera infarten till Östersjön, och detta utan att riskera att någon av deras egna örlogsfartyg eller containerfartyg med kryssningsrobotar sänks. Som kaka på kaka så når de till både Hamburg och Berlin och större delen av Jylland med S-400 Triumf luftvärnsrobotar på Bornholm.


Danmark är en halvö med ett antal större öar, men dessa öar härbärgerar en stor del av Danmarks befolkning och Köpenhamn och Korsör marinbas och Kastrups flygplats som ligger på den största ön Själland.


Norra delen av halvön Jylland är mer hotad än Göteborg är hotat från havet. Det är teoretiskt möjligt att Jylland angrips partiellt med marina och luftlandsatta styrkor om ryssen känner att han måste ta Gotland och Skåne, förutsatt att både det svenska och danska flygvapnet och luftvärnet är utslaget.


Och om de gör det så endast under förutsättning att Ryssland har råd med ett storskaligt angrepp på Norden där alla den här texten uppräknade öar, geografiska områden och städer samt Nordkalotten ingår i det tilltänkta bytet.


 Slutsats


Nordkalotten är energistrategiskt och kärnvapenstrategiskt viktig för Ryssland. Skåne är viktigt för halv kontroll över Öresund. Norra Jylland är viktig för att kontrollera infarten till Kattegatt och Öresund.


Gotland är viktigt att sitta på vid en senare rysk ockupation av Baltikum, framförallt för att deployera luftvärn på ön och därigenom stänga ute NATO-flyg från Östersjön. Bornholm är viktig för rysk kontroll och/eller vid en större konflikt för att stänga infarten till Östersjön. Resten av Danmark kan de betvinga med hot.


Danmark har redan i mars 2015 blivit kärnvapenhotat på ambassadörsnivå av den ryska ambassadören i Köpenhamn, Michail Vanin, när danskarna kontemplerade att ingå i USA:s robotförsvar.


Roger M. Klang


Källor:


Extrabladet


Aftonbladet


 


 
Comments