Home    

Sveriges nya instabilitet

Att svenska badhus idag är associerade med våldtäkt och sexuella övergrepp var någonting otänkbart innan migrationskrisen inträffade 2015. Bild: Kallbadhuset i Varberg. (Henrik Johansson/Flickr)


Nyligen så skrev Boston Globes Astead W. Herndon en artikel där han kritiserade det sätt som USA:s president Donald Trump samlade underlag for sina uttalanden och förslag. Medan det i grunden stämmer att politiker inte borde förlita sig endast på medier, så är Herndons förminskning av problemen i Sverige i bästa fall oärligt.


Om man nämner problem i Sverige som är relaterade till migration så är det viktigt att beskriva vad som verkligen händer. Tyvärr så har Sveriges flyktingpolitik gjort Sverige mindre tryggt. 2015 så tog Sverige emot 163 000 asylsökande. Samma år så tog USA emot 70 000 asylsökande. Sverige har däremot en befolkning på 10 miljoner invånare medan USA har ungefär 323 miljoner invånare.


Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande. Skulle det ha hotat USA:s säkerhet att ta emot 5,2 miljoner nya asylsökande under ett år? Förmodligen. Och det är vad som hände i Sverige.


USA har redan en sträng granskningsprocess för asylsökande, men Sverige har en usel granskningsprocess som förbättras långsamt.


Dessutom så har regeringen gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra åldersbedömningar eftersom många ensamkommande "flyktingbarn" ljuger om sin ålder när de kommer till Sverige. Dessa åldersbedömningar görs efter begäran från Migrationsverket och efter samtycke från den asylsökande personen. I mars så började Rättsmedicinalverket genomföra dessa åldersbedömningar.


När Rättsmedicinalverket rapporterade om sin verksamhet den 4:e september så visade det sig att i 83 procent av fallen så var den asylsökande person som man undersökt inte minderårig, utan 18 år eller äldre.


Problemet med att asylsökande ljuger om sin ålder är att dessa vuxna personer med okänd bakgrund har skickats till grundskolor och gymnasier med barn och placerats i olika hem där det finns barn. Sveriges liberala migrationspolitik har underminerat tryggheten för svenska barn.


Som en konsekvens av migrationskrisen så har Sverige sedan 2015 varit tvungen att införa gränskontroller. Denna aktivitet tillsammans med avvisningar/utvisningar av illegala migranter och våldsamheter vid asylboenden har krävt stora delar av polisens resurser. I en sammanställning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerade i juni 2016 så visade det sig att endast 11 procent av bränderna vid asylboenden var anlagda utifrån.


Poliskrisen har resulterat i att fler kommuner får anlita privata säkerhetsbolag. Våren 2017 skickade Sveriges Radio ut en enkät till Sveriges 290 kommuner. 200 svarade och av dessa så menade 140 att deras kostnader för ordningsvakter och väktare hade ökat, och av dessa 140, så hade 35 svarat att kostnaderna ökat på grund av det man upplever som en brist på poliser.


2005 så antog Sverige en ny lag mot sexualbrott, som resulterade i att begreppet våldtäkt i lagens mening vidgades. 2013 utvidgades lagen ytterligare för att omfatta de fall där brottsoffer har reagerat med passivitet.


Medan ökningen av anmälda våldtäkter inte borde tolkas som att det pågår en våldtäktsepidemi i Sverige, så rapporterade SVT i juni 2017 att under drygt ett år har 15 ensamkommande pojkar från Afghanistan dömts för gruppvåldtäkter på andra pojkar i Sverige. I en rapport som Polismyndigheten publicerade 2016, som berör sexuella ofredanden, så menar polisen att:"I de fall där brotten utförts av gärningsmän i en större grupp på offentlig plats och i simhallar har gärningsmännen främst varit ungdomar som söker eller nyligen fått asyl i Sverige."I samma rapport kan man också läsa att:"Samtliga utredningar i Stockholm och Kalmar från 2014 och 2015 har lagts ned på grund av svårigheter med identifiering eller bristande bevis."Ännu en skrämmande uppgift är att i 80 procent av anmälningarna från badhus var gärningsmännen av uppgiven eller fastställd utländsk härkomst. De flesta saknade svenskt personnummer och i anmälningarna framgick det att de tillhörde grupper av asylsökande pojkar.


Kartläggningen omfattar perioden 2011 till 2016 och rör drygt tio tusen anmälda brott avseende sexuella ofredanden.


Självklart ska man kritisera artiklar som överdriver otryggheten i Sverige, men det är lika fel att förminska hur massinvandringen har skapat en otrygg situation för kvinnor, speciellt i badhus, simhallar och gym.


Att Sverige inte har lyckats sköta migrationspolitiken ordentligt och att det finns förutsättningar för konflikt är inte något som alternativa medier eller Donald Trump hittar på. Nästan en femtedel, 18 procent, av Sveriges befolkning är idag utrikes födda. På samma gång så var arbetslösheten i juli 2017 3,9 procent bland personer födda i Sverige, medan arbetslösheten bland utrikes födda var 21,8 procent.


Denna skillnad skapar konflikter inom det svenska samhället som inte borde negligeras. Anledningen till att många invandrare inte får jobb i Sverige är för att en person ofta behöver vara högutbildad för att få ett jobb i Sverige.


De som kommer till Sverige genom asylinvandring är helt enkelt inte utbildade nog för att möta arbetsmarknadens behov. Den fråga som uppstår är: Hur mycket asylinvandring kan Sverige hantera innan utgifterna blir för stora och de sociala problemen blir för tunga?


Boston Globe gör ett misstag när man förminskar den enorma kris som Sverige genomgår just nu.


Att svenska badhus idag är associerade med våldtäkt och sexuella ofredanden var något som var otänkbart innan migrationskrisen 2015. Både Boston Globe och alternativa medier borde hålla sig till fakta och statistik.


Nima Gholam Ali Pour


Nima Gholam Ali Pour är ersättare i Malmö stads kommunfullmäktige och engagerad i tankesmedjor som arbetar med Mellanöstern. Han är också redaktör för den socialkonservativa nättidningen Situation Malmö. Gholam Ali Pour är författare till boken "Därför är mångkultur förtryck".
Publicerat med rättigheter från Gatestone
Comments