Home    

Om Pride och människovärdet

 


Så här veckorna innan det svenska valet har EuroPride valt att förlägga sin ambulerande verksamhet till just Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Syftet är uppenbarligen att propagera för den egna saken, en sexualitet utan förankring i de grundläggande förutsättningar som gäller för alla människor. Därmed motarbetas människovärdesprincipen i stället för försvaras.

Kristna Värdepartiet bygger sin politik på människovärdesprincipen, som säger att varje människa är enormt värdefull enbart i kraft av att hon är människa. Här finns inga undantag.
Statens uppgift är att skydda medborgarna, inte att vare sig styra deras liv eller leva det åt dem. Människovärdet innebär samtidigt personligt ansvar demonstrerat i förmågan att ta konsekvenser.

Familjen - dess roll och betydelse


Det mest grundläggande i samhället är familjen. Här får individen en plats, som gör att hon kan finna sin identitet. De båda könen förenas genom äktenskapet, som existerar just för att det finns två kön. En av varje kön bildar ett par. Det är också de som i verklig mening kan ha sexuellt umgänge, alltså kön mot kön, då de två olika könsorganen passar för varandra.


Genom föreningen av de två könen uppkommer nya människor. Alla, utan undantag, har en mor och en far. I relationen till föräldrarna finner barnet en fast plats i tillvaron. Förståelsen av manligt och kvinnligt formar den egna identiteten. Genom den kan man gå vidare i livet, mot allt större självständighet, men samtidigt med förmåga att odla relationer och respektera olikheter.Man kan inte ta bort dessa grundläggande förutsättningar för människan. Människovärdesprincipen kräver att enskilda står upp för dem och att staten beskyddar dem. Ingen fungerande stat kan förneka eller relativisera könen, definiera om äktenskapet eller förfalska föräldraskapet.

Därför står Kristna Värdepartiet för äktenskapet mellan man och kvinna, barnens rätt till sina föräldrar, men inte vuxnas rätt till barn, och föräldrarnas rätt att välja barnomsorg och skola, och 
att överföra sin tro, kultur och värderingar till sina barn.
S
amma belopp som ges i subvention för förskoleplats (omkring 15 000 kr) ska tillkomma alla oavsett val av barnomsorg. Förutom alternativet friskolor ska även hemundervisning vara tillåtet. Skolplikt ska ersättas av läroplikt, vars mål formuleras i gällande skolplan. 


 


Motverkande krafter ska inte stödjas


Genusexperiment ska inte förekomma i skolan. Lobbyorganisationer som RSFU och RFSL, som motarbetar en sund och ansvarig sexualitet, ska inte få något inflytande i utformandet av skolans sex- och samlevnadsundervisning. Det finns heller ingen anledning att stödja sådana organisationer med bidrag. 

Kommuner och olika myndigheter bör inte använda skattepengar till att finansiera sådant. Inte heller till att fylla städer med flaggor, vars funktion är ren propaganda. Museer, bibliotek och andra bidrar nu till okritisk likriktning i stället för bildning. Den fullständiga frånvaron av kritisk granskning och självständig hållning vittnar om att en ny politisk kraft behövs i såväl kommun som hela landet. Där står nu Kristna Värdepartiet upp för det människovärde som alla har.


Stefan Persson


ordförande Kristna Värdepartiet i Västra Götalands län
Comments