Home    

Finansinspektionen slopar amorteringskravet

I ett pressmeddelande anger Finansinspektionen (FI) att man inte tänker genomföra amorteringskravet. Skälet är att kammarrätten givit ett remissyttrande med bedömningen att Fi troligtvis inte har stöd I lagen att införa regler om amortering. FI konstaterar att rättsläget är osäkert och det är oklart att de har mandatet att genomföra ett sådant krav. FI vidhåller att det finns behov av ett amorteringskrav I Sverige eftersom det bidrar till att hushållen blir mer motståndskraftiga mot störningar och minskar risken att den samhällsekonomin påverkars om något oväntat händer I Sverige eller internationellt. Framgent kommer Finansinspektionen att avvakta med det fortsatta arbetet kring regelverket till dess myndighetens mandat har förtydligats.
Maria AnderssonComments