Home    

Insändare: Har KD något existensberättigande?

 


År 2013 måste undertecknade till vår förtvivlan konstatera att KD som vi dittills röstat på sedan lång tid alltmer hade övergivit den kristna värdegrunden. Till vår stora glädje fann vi ett alternativ att rösta på i valet 2014, eftersom jag (Gullan) den 4 januari 2014 fick förmånen att vara delaktig i att starta ett nytt politiskt parti att rösta på som alternativ till KD.


Namnet är Kristna Värdepartiet, KV. Vi deltog i riksdagsvalet med en lista på 50 namn från alla landsdelar. Sedan dess har vi arbetat intensivt med partiprogrammet, som utformats med hjälp av partimedlemmar utöver landet, beroende på kompetens och intresse. Varje område i partiprogrammet baseras på kristna värderingar.


Centralt är betoningen på mänskliga rättigheter med utgångspunkt från rätten till liv från konceptionen till en naturlig död. Vi står orubbligt fast vid familjen som samhällets grund bestående av äktenskapet mellan en man och en kvinna, alltid med barnets bästa i centrum. Vid adoptioner ska barnet få en ersättning för den mor och far det mist. Det har varit svårt för Kristna Värdsepartiet på grund av tidsbrist att hinna få genomslagskraft, men styrelse och partimedlemmar arbetar intensivt inför nästa val 2018. Vi märker nu ett tilltagande intresse för vårt parti, framför allt på grund av den tydliga kristna värdegrunden.


 


Kristna Värdepartiets hemsida återfinns på www.kristnavardepartiet.se


 


Yngve och Gullan Malmquist


Aktiva medlemmar i Kristna Värdepartiet
Comments